tâioân—lâm-lú—

Sùiⁿ pêngkun—, Tang’iôⁿ lâng—ê sèng-seⁿoa̍h—pí lâng khah po̍h—. Chòe gû—chòe bé—náⁿ ū hit hō Bíkok tiámsiaⁿ—?

Éngpái—Tionghôa Bînkok ōeseng-só͘—bē sakkhù—, he—sakkhù—suibóng chitliāu—ū khah kāu—tāmpo̍h-, m̄ koh sio̍k—koh ióng—, náⁿ ēng—náⁿ khiām—, bián koh ke khai—. Siāhōe—tāichiòng—bānglō͘ téng—soah kò͘ teh soān kóng he—sakkhù—chi̍t a̍h—hià chē kha—, chi̍t tùi àijîn—ang kah bó͘—beh náⁿ ēng ē lī—. Góa tha̍k—tio̍h- siōⁿ bē hiáu—. Kámkóng in nōⁿ lépài—chiah sńg chi̍t pái—? Ásī tiāⁿtiāⁿ pîntōaⁿ—bô teh kòa sakkhù—? Ásī sakkhù—lâu khílâi lop tē jī kái—? Bô—pòaⁿ nîⁿ á—cha̍p goe̍hji̍t á—náⁿ ē ēng bē lī—?

Pàngsak lâm-khoân—kah Tang’iôⁿ sek—ê hunchè—tiō ētàng thoatlī chit khoán—ê lûnhôe—.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *