phùi hôakhak

Che 台語叫省﹖Káⁿ-ná(中語似乎)不是「螺仔壳」﹖Cha 昏 chiah 智覺着(中語昨天才發覺到)、我 iáu 不知。心內解說講「是因爲我無『台語童年』啦」。不 koh 我無「台語童年」mā 是中政華策所致。

恁 ē 想無、阿天是四九人、做囝仔 lóng tòa 米洲、台灣 nā 三百冬前獨立也好、伊卜 án-chóaⁿ 有「台語童年」。

Tāi-chì 是 án-ne。阮 tī 厝—ni 講个北京語、不是父母个父母話。不 koh 北京語是阮父母自細漢 tī 學校 kah tī 厝外講个言語、是 in 思考个言語、是 in 呾情話个言語、相嫁生子了後自然成做厝—ni 个言語。

Nā 凖中國無佔台灣、nā 凖阮阿公阿媽照 khí-kang 過台灣、nā 凖阮父母照 khí-kang 熟 sāi 呾情話相嫁生阮、我做囝仔 hit chūn 厝—ni 百面是講台語。穩个。

一九四九年 mā 有足多「華人」走反落香港。三四十冬後 nā koh 移民米洲、第二代 chhiâⁿ 第三代、厝—ni lóng 講 sáⁿ 語言﹖族語﹖無。北京語﹖無。Lóng mā 講廣東語、極加濫米洲話。

二〇一七年的台湾、大家将北京语视为「四九人的母语」而予以尊重、这或许不得已、但确实也是在留一层华国污垢、除草留根。四九人早就没族语了、像一般的移民一样。入港的「四九人」早就把粤语视为自己母语。入台四九人不愿以台语客语阿美语泰雅语为母语、三分是懒惰、七分是「爱华」、继续反台独、继续筹划与大中国接轨接轨再接轨。

Á 不知照汝个語感、chit 欵壳是 sím-mí 壳﹖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *