kiáⁿ

Chok-chiá: جبران خليل جبران
Bóng-e̍k: aThiⁿ | 漢字版

Lí ê kiáⁿ m̄ sī lí ê
In sī bān-bu̍t-chi-seng chū-loân lâi só͘ seⁿ
Lí sī káng-té, m̄ sī chúi-thâu
In pôe-phōaⁿ lí, bô sio̍k-tī lí

Chòe lí kā in thiàⁿ-sioh—la, m̄-koh nā sim-su
Sim-su in ka-kī ū
Chòe lí pó-pì in ê hêng-thé—la, á nā lêng-hûn
In lêng-hûn ê chū-chí sī bêng-ji̍t
Lí bîn-bāng to bô lō͘ thang kàu
Chòe lí kā in o̍h, m̄-koh
M̄-thang kiò in kā lí o̍h
Bān-bu̍t-chi-seng bô teh tò-thè, bô thêng-kha

Lí sī keng, kiáⁿ sī oa̍h-chìⁿ
Keng-chhiú siòng pé, tī bô piⁿ ê thiⁿ ê bô-té-lō͘
I tōa-la̍t khui keng, bāng chìⁿ poe kín poe hn̄g
Á lí tio̍h khui kà hoaⁿ-hí kah kam-goān

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *